İşe Giriş Sağlık Raporu

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 kanun ile işe giriş sağlık raporu almak zorunlu hale gelmiştir. Bu rapor her çalışan tarafından iş yerlerinde bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) İşyeri Hekimleri tarafından almayı zorunlu kılmıştır. Bu sağlık raporu özel hastanelerden alınamamaktadır. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde bu durumu şu şekilde açıklamaktadır. “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez.”  Bundan dolayı sağlık raporu özel hastanelerden alınmamalı, alınsa dahi geçersiz olacağı bilinmelidir.İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Hangi Durumlarda Alınmalıdır?

İşe giriş sağlık raporu 6331 sayılı kanunla yasal dayanak haline gelmiştir ve sadece işe girişlerde değil iş değişikliği veya işyerinin bulunduğu sınıfın tehlikesine göre belirli aralıklarda çalışanların kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu kanunun 15. Maddesinde hangi zamanlarda iş için sağlık raporu alınması gerektiği yazmaktadır. 15. Madde şu şekildedir:
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
İşyerlerinde bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) işyeri hekimlerinden iş için sağlık raporu alınabilmektedir.Gerekli laboratuvar tahlil - tetkiklerini , akciğer röntgen filmlerini , solunum fonksiyon testi (sft) , işitme testi (odyo) , göz muayenesi , kan tahlilleri, idrar tahlilleri , portör (gaita, boğaz, burun kültürü ve gaita mikroskobisi) muayenelerini yaparak işyeri hekimleri işe giriş sağlık raporu verebilmektedir.

sağlık raporu

işe giriş sağlık raporu

iş için sağlık raporu